เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง 29 พ.ย. 56
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 29 พ.ย. 56
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 28 พ.ย. 56
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) 28 พ.ย. 56
การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น 28 พ.ย. 56
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 พ.ย. 56
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMIS 28 พ.ย. 56
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS 27 พ.ย. 56
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) 27 พ.ย. 56
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic Food Sanitation Inspector : BFSI) ประจำปี 2557 26 พ.ย. 56
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 26 พ.ย. 56
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 26 พ.ย. 56
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 พ.ย. 56
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 25 พ.ย. 56
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 พ.ย. 56
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 22 พ.ย. 56
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 พ.ย. 56
การฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี 2557 22 พ.ย. 56
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 พ.ย. 56
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 22 พ.ย. 56

ลำดับที่ 8301-8320 | 416/418 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 1.25MB