เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สรุปขั้นตอนการสรรหาปลัด ฯ ๘อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2561อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แบบเลื่อนฯปลัด๘อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
คู่มือเพิ่มเติมประชาชนอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ติดตามผลการดำเนินงาานรอบเดือนเมษายน 2561อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ติดตามผลการดำเนินงาน รอบตุลาคม 2561อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แผนจัดเก็บภาษีปี 2561อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
การติดตามผลการดำเนินการรอบ 6 เดือนอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
สรุปผลการสำรวจความพีงพอใจผู้รับบริการอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2562อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
คู่มือปฏิบัติงาน อบตอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แนวปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หริอเสนอแนะ.pdfอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานสถานะทางการเงินอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต อบต.ศรีชมภูอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แผนป้องกันการทุจริต 2561-2564อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แผนป้องกันการทุจริต 2560-2561อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ข้อบัญญัติอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ2561-2564อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แผนดำเนินงานประจำปี2561อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.75MB