เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เข้าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ บ้านห้วยสะอาด ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เข้าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ บ้านห้วยสะอาด ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะการประกอบอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (การทำถุงหอมสมุนไพร)อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านศรีนาวา หมู่ที่ 5อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่ง ประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรม "โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 2 การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามปีงบประมาณ 2562"อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมปั้มและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2562 การซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมปั้มและอุปกรณ์ อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นออกให้บริการแจกเบี้ยยังชีพแด่ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลน้ำจั้น ประจำเดือน กรกฏาคม 2562อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลถ้ำเจริญอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ จัดทำสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเกิ้ง หน้าถ้ำจ้องอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
โครงการรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2562อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 4.00x8.00 ม) หมู่ที่3 บ้านหนองกุง ,หมู่ที่11 บ้านศรีประมวล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ที่7 บ้านปากคลอง (เตาเดี่ยว 4.00x8.00 ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
โครงการน้ำจั้นร่วมใจห่วงใยบุตรหลาน อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.28s. 0.75MB