เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยตำบลศรีชมภู:ศรีชมภูโมเดลอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบึงกาฬ (ซอยข้างตำรวจน้ำ) e-biddingทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (ธนาคารขยะ) ออกบริการรับซื้อขยะ ประจำเดือนกันยายน ณ ศาลากลางประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.น้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่2 การสำรวจข้อมูลภาคสนามปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ศาลากลาง หมู่ที่ 5 บ้านดงกระพุงอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น...ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ราคากลางงานรื้อถอน ,งานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3,10อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 2 การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามปีงบประมาณ 2562 ณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาโดอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซิ้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
การเข้ากรอกแบบประเมิน ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายในและภายนอก (IITสำหรับบุคคลากร) อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท. 5) ประจำปี 2561-2564อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แนะนำการชำระภาษีอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาดอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.75MB