เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะการประกอบอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (การทำถุงหอมสมุนไพร)918 ก.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรม "โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 2 การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามปีงบประมาณ 2562"158 ก.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นออกให้บริการแจกเบี้ยยังชีพแด่ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลน้ำจั้น ประจำเดือน กรกฏาคม 2562155 ก.ค. 62
โครงการรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2562163 ก.ค. 62
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น212 ก.ค. 62
โครงการน้ำจั้นร่วมใจห่วงใยบุตรหลาน 1426 มิ.ย. 62
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (Local Performance Assessment : LPA) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น2425 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง ปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาด ณ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 122125 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นประกาศเจตรมณ์ต่อต้านการทุจริต2113 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นร่วมกับที่ว่าการอำเภอเซการ่วมจัด "กิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ อบต.น้ำจั้น (หลังเก่า) 456 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองสวัสดิการสังคม)...ขอเชิญร่วมลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปี 2562 3531 พ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 25624023 พ.ค. 62
กิจกรรม "รณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรองเสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น" 5923 พ.ค. 62
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปี 62537 พ.ค. 62
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 62457 พ.ค. 62
งานมหาสงกรานต์ใส่ใจผู้สูงวัย ชุมชนยิ้มใส หัวใจเดียวกันชาวน้ำจั้น4422 เม.ย. 62
งานสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 8ปี374 เม.ย. 62
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น2614 มี.ค. 62
ประชาคมแผนพัฒนา ๔ ปี สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิตที่กว่า เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งรวมอารยะวัฒนธรรม ศูนย์นำเศรษฐกิจพอเพียง477 มี.ค. 62
กิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นหลังใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 18 ม.ค. 25623421 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB