เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562248
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี1265
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต135
รายงานผลการบริหารและพัฒนาททรัพยากรบุคคลประจำปี154
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 11)134
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611136
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561 - 2563)148
ประมวลจริยธรรมข้าราชการและระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่243
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล161
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร147
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562536
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)2045
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี637
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)146
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561145
แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562– 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ147
แผนอัตรากำลัง 3 ปี1151
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 25621444
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561236
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2561134

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB