เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562239
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี1159
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต128
รายงานผลการบริหารและพัฒนาททรัพยากรบุคคลประจำปี143
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 11)126
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611127
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561 - 2563)138
ประมวลจริยธรรมข้าราชการและระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่234
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล151
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร137
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562527
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)2023
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี624
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)139
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561136
แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562– 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ136
แผนอัตรากำลัง 3 ปี1141
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 25621437
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561227
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2561128

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB