เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562210
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี121
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต18
รายงานผลการบริหารและพัฒนาททรัพยากรบุคคลประจำปี113
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 11)111
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611110
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561 - 2563)111
ประมวลจริยธรรมข้าราชการและระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่28
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล123
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร18
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562511
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)206
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)120
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561120
แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562– 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ118
แผนอัตรากำลัง 3 ปี1120
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 25621414
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561212
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 256119

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB