เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน142
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร752
มาาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง136
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม130
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่นรวม136
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ131
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต132
มาตรการป้องการรับสินบน126
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ139
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม143
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร239
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส134
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร135
รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต143

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.00s. 0.75MB