เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน124
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร732
มาาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง122
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม119
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่นรวม118
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ117
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต118
มาตรการป้องการรับสินบน115
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ120
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม123
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร227
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส119
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร119
รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต128

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.58s. 0.75MB