นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 58,039 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 แชร์  
29 มิ.ย. 63รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
24 มิ.ย. 63ประกาศ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น แชร์  
24 มิ.ย. 63แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
22 มิ.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน  แชร์  
19 มิ.ย. 63คู่มือการจัดการขอร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น  แชร์  
18 มิ.ย. 63การรายงานผลการตรวจสอบภายใจองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น แชร์  
18 มิ.ย. 63ประกาศ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
18 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส แชร์  
10 มิ.ย. 62แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 แชร์  
10 มิ.ย. 62การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แชร์  
10 มิ.ย. 62แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
28 พ.ย. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) แชร์  
28 พ.ย. 61แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
28 พ.ย. 61แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562– 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ แชร์  
30 พ.ค. 60ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2564 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา