นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 22,782 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มิ.ย. 63รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
29 มิ.ย. 63การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น แชร์  
18 มิ.ย. 63รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
16 มิ.ย. 63ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2563 แชร์  
13 มิ.ย. 62รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
12 มิ.ย. 62ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
10 มิ.ย. 62มาาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
10 มิ.ย. 62การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แชร์  
10 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่นรวม แชร์  
10 มิ.ย. 62มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
10 มิ.ย. 62มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
10 มิ.ย. 62มาตรการป้องการรับสินบน แชร์  
10 มิ.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
10 มิ.ย. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม แชร์  
10 มิ.ย. 62การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
7 มิ.ย. 62นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
7 มิ.ย. 62เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
28 พ.ย. 61รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา