นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 22,798 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ก.พ. 64ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  แชร์  
28 ม.ค. 64ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
7 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและสายงานประเภททั่วไป แชร์  
14 ส.ค. 63ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  แชร์  
11 มิ.ย. 63การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต แชร์  
5 ก.พ. 63ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ส.ค. 62องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น แชร์  
23 พ.ค. 62ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
25 มี.ค. 62ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 แชร์  
9 ต.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา