เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและสายงานประเภททั่วไป337 ธ.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ 12614 ส.ค. 63
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต7011 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 25636705 ก.พ. 63
วาระการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 25629620 พ.ย. 62
วาระการประชุมวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25625920 พ.ย. 62
วาระการประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 25626020 พ.ย. 62
วาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25626120 พ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น18914 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภา ปี 256212313 มิ.ย. 62
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256213923 พ.ค. 62
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 25634525 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น319 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB