เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ 10214 ส.ค. 63
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต5011 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 25635595 ก.พ. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น16014 ส.ค. 62
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256212523 พ.ค. 62
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 25631825 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น159 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB