เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต2811 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 25633915 ก.พ. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น13814 ส.ค. 62
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256211023 พ.ค. 62
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563325 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น39 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB