เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
จิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองแล้งอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
วันอาทิิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ข้าราชการ พนักงาน อบต.น้ำจั้น เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน "เดินวิงมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราภิเษก จังหวัดบึงกาฬ อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
เดิน วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขต อบต.น้ำจั้น ณ ถนนบริเวณเขตบ้านน้ำจั้น หมู่ 1 อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขต อบต.น้ำจั้น ณ ลานเอกประสงค์ บ้านน้ำจั้น หมู่ 1 อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วาระการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วาระการประชุมวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วาระการประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดโครงการไร้ถังและคัดแยกขยะจากครัวเรือนประจำปี งบประมาณ 2563 และ กิจกรรมชาวตำบลน้ำจั้นรวมใจสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก ณ ศาลาประชาคม บ้านดงกระพุง หมู่ 5 ตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดโครงการไร้ถังและคัดแยกขยะจากครัวเรือนประจำปี งบประมาณ 2563 และ กิจกรรมชาวตำบลน้ำจั้นรวมใจสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก ณ ศาลาประชาคม บ้านเหลาคาม หมู่ 4 ตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ทีีผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดโครงการไร้ถังและคัดแยกขยะจากครัวเรือนประจำปี งบประมาณ 2563 และ กิจกรรมชาวตำบลน้ำจั้นรวมใจสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก ณ ศาลาประชาคม บ้านท่าม่วง หมู่ 3 ตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดโครงการไร้ถังและคัดแยกขยะจากครัวเรือนประจำปี งบประมาณ 2563 และ กิจกรรมชาวตำบลน้ำจั้นรวมใจสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก ณ ศาลาประชาคม บ้านคำบอน หมู่ 2 ตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
นางสาวอรพรรณ โชคพงษ์พันธ์ุ (น้องพั้นซ์) นางนพมาศงานประเพณีลอยกระทงตำบลถ้ำเจริญ พ.ศ.2562อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ประมวลภาพงานลอยกระทง ตำบลถ้ำเจริญ อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
งานประเพณีลอยกระทง 11 พฤศจิกายน 2562 อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,7,8,12อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB