เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำปี 2562ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563)อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
งบแสดงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
งบแสดงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
คู่มือสำหรับประชาชนทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
คู่มือสำหรับประชาชนทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
แบบคำร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ

ลำดับที่ 41-60 | 3/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB