เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ทีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
คำร้องทั่วไปอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ (พ.ศ.2561-2565)อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
มาตรการป้องกันการรับสินบนอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ

ลำดับที่ 41-60 | 3/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB