เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คู่มือการให้บริการประชาชนอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจำปี 2562อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิติกูลอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2563อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
หลักเกณฑ์และเงี่ือนไขการบริหารงานบุคคล (การการบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน การย้าย)อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานผลแบบประเมินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.หนองหัวช้างอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงกาฬทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานผลการส่งเสริมพัฒนาความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563 ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2562อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2562อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
สรุปขั้นตอนการสรรหาปลัด ฯ ๘อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2561อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ

ลำดับที่ 161-180 | 9/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.25s. 0.75MB