เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

แชร์

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีปัญหาทางสังคม ผู้ประสบภัยต่างๆในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๗/ว๖๗๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนและดำเนินการตจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB