นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 15,884 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ก.ย. 63ประกาศ กรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่องบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
13 ส.ค. 63ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
26 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563 แชร์  
27 เม.ย. 63ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น แชร์  
11 พ.ย. 62วันที่ 31 ตค 2562 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรองและประบปรุงภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดใน อบต.น้ำจั้น ณ ถนนสายบ้านดงกระพุง หมู่ 5 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ แชร์  
24 ก.ค. 62องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รับสมัครระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (สมัครด้วยต้นเอง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น แชร์  
7 พ.ค. 62แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปี 62 แชร์  
7 พ.ค. 62แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 62 แชร์  
25 เม.ย. 62คูมือบำบัดน้ำเสีย แชร์  
13 มี.ค. 62แบบสำรวจข้อมูลสถานที่ตั้งจุด (ลาน) รับซื้อยางพาราในพื้นที่ แชร์  
17 ต.ค. 61ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือตำบลน้ำจ้ั้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ลำน้ำฮี้ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 และ 12 แชร์  
9 ต.ค. 61คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ที่ ๖๐/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน แชร์  
9 ต.ค. 61หนังสือมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นปฏิบัติราชการแทน แชร์  
20 ก.ย. 61ปฎิทินการดำเนินการตามโครงการทำความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง และชุมชนตำบลน้ำจั้น แชร์  
13 มิ.ย. 60ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 แชร์  
30 พ.ค. 60ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น แชร์  
10 พ.ย. 59ประชาสัมพันธ์ โครงการบำบัดและฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แชร์  
10 ส.ค. 59ขอเชิญเขาร่วมประชาคมหมู่บ้าน แชร์  
11 ส.ค. 58ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันแม่ 2558 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา