เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง 920 พ.ค. 63
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563295 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น3527 เม.ย. 63
วันที่ 24 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก-สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น4324 เม.ย. 63
วันที่ี 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริส่วนตำบลน้ำจั้น4313 เม.ย. 63
วันที่ 30 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่บริการประชาชนในพื้นที่5031 มี.ค. 63
วันที่ 23-24 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการจัดดอกไม้ และการผูกผ้างานพิธีต่างๆ ประจำปี 25635324 มี.ค. 63
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 4820 มี.ค. 63
วันที่ 19 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดำเนินการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดสำนักงาน ห้องประชุมสำนักงาน4419 มี.ค. 63
วันที่ 19 มีนาคม 2563 กรมพลศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ร่วมพิธีส่งมอบสนามกีฬาและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้ : โครงการก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐาน ระดับตำบล5719 มี.ค. 63
วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาทักษะความรู้ในการบำบัด ฟื้นฟูคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 25634418 มี.ค. 63
วันที่ 28 กุมพาพันธ์-1 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) ศูนย์บริการคนพิการคนทั่วไปตำบลน้ำจั้น ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ จัดทำโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกเหลือใช้" 3117 มี.ค. 63
วันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ แกนนำกลุ่มอาชีพและสตรีประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (หลังเก่า)3517 มี.ค. 63
วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 25635913 มี.ค. 63
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น306 มี.ค. 63
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น บริเวณหน้า อบต. ถึงถนนบ้านหนองปลาโด หมู่ ๙243 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓302 มี.ค. 63
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขต อบต. น้ำจั้น บริเวณถนนบ้านหนองตีนเผือก ม. 6 ถึงสะพานบ้านป่งไฮ327 ก.พ. 63
วันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ4928 ม.ค. 63
วันที่ 17 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขต อบต. น้ำจั้น ณ ถนนบริเวณเขตบ้านดงกระพุง ม.54217 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB