เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
วันที่ 23-24 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการจัดดอกไม้ และการผูกผ้างานพิธีต่างๆ ประจำปี 2563924 มี.ค. 63
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 820 มี.ค. 63
วันที่ 19 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดำเนินการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดสำนักงาน ห้องประชุมสำนักงาน1419 มี.ค. 63
วันที่ 19 มีนาคม 2563 กรมพลศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ร่วมพิธีส่งมอบสนามกีฬาและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้ : โครงการก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐาน ระดับตำบล819 มี.ค. 63
วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาทักษะความรู้ในการบำบัด ฟื้นฟูคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563918 มี.ค. 63
วันที่ 28 กุมพาพันธ์-1 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) ศูนย์บริการคนพิการคนทั่วไปตำบลน้ำจั้น ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ จัดทำโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกเหลือใช้" 817 มี.ค. 63
วันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ แกนนำกลุ่มอาชีพและสตรีประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (หลังเก่า)1517 มี.ค. 63
วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 25632513 มี.ค. 63
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น146 มี.ค. 63
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น บริเวณหน้า อบต. ถึงถนนบ้านหนองปลาโด หมู่ ๙133 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓192 มี.ค. 63
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขต อบต. น้ำจั้น บริเวณถนนบ้านหนองตีนเผือก ม. 6 ถึงสะพานบ้านป่งไฮ207 ก.พ. 63
วันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ2728 ม.ค. 63
วันที่ 17 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขต อบต. น้ำจั้น ณ ถนนบริเวณเขตบ้านดงกระพุง ม.53217 ม.ค. 63
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจั้น (อบต. หลังเก่า)4414 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรม "โครงการขับขี่ปลอดภัยลดสาธารณภัยทางถนน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563" ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 -2 ม.ค. 2563 ณ หน้าป้อมยามถนนบ้านน้ำจั้น478 ม.ค. 63
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง เสริมสร้างความสะอาดในเขต อบต. น้ำจั้น ณ บริเวณถนนเขตบ้านท่าม่วงใต้ หมู่ 124813 ธ.ค. 62
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นเข้าร่วมโครงการ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ589 ธ.ค. 62
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (หลังเก่า)439 ธ.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลน้ำจั้น ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 399 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB