เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563626 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นดำเนินการแจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก724 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นดำเนินการ แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า724 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นดำเนินการพ่นหมอกควัน บริเวณรอบหมู่บ้าน หมู่1 หมู่ 7 และ หมู่ 10724 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น มอบเงินฌาปนกิจกองทุนขยะ จำนวน 3 ราย ๆ ละ 12,100 บาท หมู่ 3 หมู่ 5 และหมู่ 11524 มิ.ย. 63
อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้บุคลากรทางการศึกษา622 มิ.ย. 63
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง 386 มิ.ย. 63
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง 2420 พ.ค. 63
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563865 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น8127 เม.ย. 63
วันที่ 24 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก-สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น8724 เม.ย. 63
วันที่ี 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริส่วนตำบลน้ำจั้น8313 เม.ย. 63
วันที่ 30 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่บริการประชาชนในพื้นที่10531 มี.ค. 63
วันที่ 23-24 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการจัดดอกไม้ และการผูกผ้างานพิธีต่างๆ ประจำปี 25639724 มี.ค. 63
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 9620 มี.ค. 63
วันที่ 19 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดำเนินการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดสำนักงาน ห้องประชุมสำนักงาน8619 มี.ค. 63
วันที่ 19 มีนาคม 2563 กรมพลศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ร่วมพิธีส่งมอบสนามกีฬาและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้ : โครงการก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐาน ระดับตำบล11219 มี.ค. 63
วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาทักษะความรู้ในการบำบัด ฟื้นฟูคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 25634918 มี.ค. 63
วันที่ 28 กุมพาพันธ์-1 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) ศูนย์บริการคนพิการคนทั่วไปตำบลน้ำจั้น ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ จัดทำโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกเหลือใช้" 4017 มี.ค. 63
วันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจั้น) จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ แกนนำกลุ่มอาชีพและสตรีประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น (หลังเก่า)6417 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB