เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
วันที่ 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประชุมคณะกรรรมการกองทุนหลักประกันคุณภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นตำบลน้ำจั้น ครั้งที่5 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น1322 ก.ย. 63
ประชุมข้ารา่ชการ พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น921 ก.ย. 63
วันที่ 16 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น1016 ก.ย. 63
วันที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น311 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโควิด 193211 ก.ย. 63
ประกาศ กรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563622 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัย ยิ้มสดใสห่างไกลฟันผุ ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจั้น2926 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัย ยิ้มสดใสห่างไกลฟันผุ ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกะพุง4325 ส.ค. 63
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น มอบเงินฌาปนกิจโครงการธนาคารขยะ จำนวน 2 รายๆ ละ 12,100 บาท5020 ส.ค. 63
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น บริเวณถนนหน้า สพด. บ้านคำบอน ถึงถนนบ้านหนองคล้าหมู่ 74418 ส.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่องบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น4514 ส.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น5113 ส.ค. 63
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ข้าราชการหัวหน้าส่วนและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 25635511 ส.ค. 63
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น งานจัดเก็บรายได้ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย หมู่ 3 และหมู่ 12 ณ ศาลาประชาคม ม. 12447 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น666 ส.ค. 63
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment: LPA) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น3330 ก.ค. 63
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น โครงการธนาคารขยะ ออกพื้นที่ให้บริการรับซื้อขยะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น4629 ก.ค. 63
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น บริเวณหน้าอบต. หลังเก่า ถึงถนนบ้านหนองคล้า7824 ก.ค. 63
ประชุมข้าราชการ หัวหน้าส่วน ประจำเดือน กรกฎาคม 25637022 ก.ค. 63
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่749 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB