เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" มุ่งสู่ระบบราชการสมัยใหม่ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม "พันธกิจ

เปิดกว้างและเชื่อมโยง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย


เป้าหมาย

เป็นองค์กรราชการสมัยใหม่ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0


กลยุทธุ์

1. การบูรณาการระหว่างส่วนราชการ
2. การทำงานด้วยระบบ Network
3. การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและรูปแบบราชการเดิม
4. ส่งเสริมระบบการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสาร
6. พัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือในการพัฒนาท้องที่ เช่นการจัดทำข้อตกลง
0.02s. 0.50MB