นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 58,032 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายบำเพ็ญ กมลเวคิน

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  082-688-9981

 • นายเกณฑ์ชนาสิทธิ์ ย่อสิทธิสนธิ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

  089-956-6244สำนักปลัด

 • นางนันทัชภรณ์ ย่อสิทธิสนธิ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  089-956-6277

 • นางสาวเกษรัตน์ดา เชื้อตาพระ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  061-037-3598

 • นางอัจฉรา แก้วน้อย

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  096-715-2199

 • จ่าเอกทองศุกร์ เทพคนดี

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

  091-378-9810

 • นางสาวดาลิน ศรีหนองห่าง

  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

  098-463-1354

 • นางสาวกนกวรรณ สุขลี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  093-431-0046

 • นางสาลินี จันหอม

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  089-578-2048

 • นายขจรเดช เชื้อตาพระ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  087-811-8993

 • นางรอนฤดี ศรีวิชา

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  093-072-8497

 • นายมัฆวาน จันทราศรี

  พนักงานขับรถยนต์

  088-303-9919

 • นายบรรจง คำภูษา

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  093-412-3799

 • นายมนตรี ศิริสม

  พนักงานดับเพลิง

  098-667-7311

 • นายจักรกฤษณ์ เชื้อตาพระ

  พนักงานดับเพลิง

  081-704-6679

 • นายพรศิลป์ อพงสอน

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

  092-809-6589

 • นายสมภาส แพงสอน

  คนงานประจำรถขยะ

  087-919-1808

 • นายสมพร วงชะนะ

  คนงานประจำรถขยะ

  080-006-7806

 • นายเซงชัย มหานิล

  กู้ชีพ อบต.น้ำจั้น

  092-921-0989

 • นายอดุล สุขจิตต์

  กู้ชีพ อบต.น้ำจั้น

  081-175-4795

 • นางบุญเพ็ง คำสุข

  ภารโรง

  087-979-0732

 • นางสมปอง ชุมนุมราษฎร์

  คนสวน

  084-938-0806

 • นายทองดี พิมทา

  ยาม

  098-612-9639

 • นางสาวอธัญญา หารธงชัย

  จ้างเหมาบริการ

  097-302-2693

 • นายวิรัตน์ โมธรรม

  จ้างเหมาบริการ

  097-3195020

 • นายชาตรี พิมพ์ทา

  จ้างเหมาบริการ

  082-1503834

กองคลัง

 • นางกุลนัฐ นามสุโพธิ์

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  084-428-6035

 • นางธนาพร สีวงษา

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

  097-9302-8421

 • นางกุลนัฐ นามสุโพธิ์

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  084-428-6035

 • นางดารุณี พลศักดิ์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  084-261-9557

 • นางสาวสุภาพร สิมสินธุ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

  087-101-1259

 • นางสาวณัฐภรณ์ อินธิแสง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  080-188-3441

 • นางสาวมณีรัตน์ สายลุน

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

  083-336-4020

 • นางสาวทัศนี ชัยบัณฑิต

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

  061-573-3858

 • นางสาวจิราลักษณ์ การภักดี

  จ้างเหมาบริการ

  084-390-2812

 • นางสาวรจนา สมพิทักษ์

  จ้างเหมาบริการ

  098-243-6638

กองช่าง

 • นายบำเพ็ญ กมลเวคิน

  ปลัด อบต. น้ำจั้น/รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

  082-688-9981

 • นายประกรชัย องคราช

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

  093-345-9631

 • นางสาวกัลยาณี สาริบุตร

  ผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ

  098-6570-0172

 • นายทศพร ทองพลา

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

 • นายอรรถพล จันหอม

  จ้างเหมาบริการ

  098-2135647

กองการศึกษาฯ

 • นายณัฐพงษ์ มุมธุรี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวไพบูลย์ ทองน้อย

  ครู คศ.2
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน

  087-864-3107

 • นางสาววิจิตรตรา สาริบุตร

  ครู คศ.1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน

  087-808-1854

 • นางดวงดี พิมทา

  ครู คศ.1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกะพุง

  081-047-4902

 • นางสาวปัทมา ทาศรีภู

  ครู คศ.1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจั้น

  086-238-1192

 • นางประยูร คำมูล

  ครู คศ.1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจั้น

  087-206-7429

 • นางจีระวัช อเนกนวล

  คร คศ.1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกะพุง

  087-946-6556

 • นางสาวสุภาวดี สาริบุตร

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  089-578-2048

 • นางสาวศรีดาวเรือง ชูรัตน์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  085-693-3411

 • นางนิภาพร ครุฑทุ่ง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน

  080-193-7739

 • นางสาวเสาวลักษณ์ จักสาน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน

  087-018-4048

 • นางแก่นจันทร์ ไชยดำ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจั้น

  085-294-9037

 • นางสาวมยุรี ใขไพวัน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกะพุง

  088-533-9800

 • นางสาวเฟื่องฟ้า สีดาเพีย

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

  089-529-6364

 • นางสาวนิตติญา สาริบุตร

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

  099-884-5054

 • นางสาวฉวีวรรณ ทัศนปรีดา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

  088-562-1930

 • นางสาวสุรีย์รัตน์ วาดเมือง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

กองสวัสดิการสังคม

 • นางจารุจันทร์ บุญคำภา

  ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม

  081-912-4584

 • นายขวัญชัย สาริบุตร

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ

  093-323-8985

 • นางมณีวรรณ์ ดวงแพงมาตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  089-688-2028

 • นายสถาพร เชื้อตาพระ

  จ้างเหมาบริการ

  063-892-7981
นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา