นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 58,043 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 64ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2563 แชร์  
20 เม.ย. 64ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2561 แชร์  
20 เม.ย. 64ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2562 แชร์  
20 เม.ย. 64ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2563 แชร์  
24 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง แชร์  
23 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษ แก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
15 มี.ค. 64แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
12 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล แชร์  
11 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
11 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำปี 2564 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา