เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ437
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ัอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560124
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 11)179

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB