เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ19
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น114
ประกาศการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม19
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2563120
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล114
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562112
รายงานผลการบริหารและพัฒนาททรัพยากรบุคคลประจำปี1111
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561 - 2563)191

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB