เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256315
ประกาศ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น13
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256314
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 16
คู่มือการจัดการขอร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น 15
การรายงานผลการตรวจสอบภายใจองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น18
ประกาศ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2563111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส18
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562289
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี1931
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต169
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)183
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561169
แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562– 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ181
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2564164

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB