เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563132
ประกาศ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น126
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563126
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 130
คู่มือการจัดการขอร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น 124
การรายงานผลการตรวจสอบภายใจองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น135
ประกาศ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2563137
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส134
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 25622111
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี11109
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต182
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)1102
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561184
แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562– 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ198
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2564178

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB