เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562257
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี1316
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต143
รายงานผลการบริหารและพัฒนาททรัพยากรบุคคลประจำปี170
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 11)140
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611142
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561 - 2563)160
ประมวลจริยธรรมข้าราชการและระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่250
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล168
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร161
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562542
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)2076
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี645
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)153
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561152
แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562– 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ156
แผนอัตรากำลัง 3 ปี1160
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 25621453
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561240
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2561141

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB