เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563127
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ437
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕1544
ประกาศ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น122
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563122
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ัอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560124
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 125
คู่มือการจัดการขอร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น 122
การรายงานผลการตรวจสอบภายใจองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น130
ประกาศ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2563131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส129
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ126
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น132
ประกาศการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม124
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2563140
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล136
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562133
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓131
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 25632049
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25635190

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB