เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563153
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น144
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563142
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2563777
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน1121
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร7140
มาาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1180
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม188
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่นรวม197
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ195
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต184
มาตรการป้องการรับสินบน179
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ1960
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1135
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร2381
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส1110
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร191
รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต192

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB