เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน156
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร772
มาาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง165
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม140
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่นรวม144
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ147
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต145
มาตรการป้องการรับสินบน135
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ181
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม186
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร248
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส163
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร142
รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต152

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB