เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 256316
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น13
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256314
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2563737
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน190
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร7118
มาาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1155
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม166
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่นรวม167
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ172
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต159
มาตรการป้องการรับสินบน157
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ1363
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1113
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร270
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส191
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร165
รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต172

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB