เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน150
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร759
มาาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง142
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม136
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่นรวม140
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ136
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต141
มาตรการป้องการรับสินบน131
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ151
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม154
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร245
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส140
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร139
รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต149

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB