เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563141
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น127
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563123
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2563762
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน1108
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร7132
มาาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1171
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม174
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่นรวม184
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ185
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต175
มาตรการป้องการรับสินบน167
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ1805
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1124
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร2259
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส198
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร175
รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต182

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB