เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน166
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร784
มาาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1111
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม143
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่นรวม148
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ151
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต150
มาตรการป้องการรับสินบน142
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ1104
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม193
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร252
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส168
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร147
รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต156

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB