เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน154
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร761
มาาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง148
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม139
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่นรวม143
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ138
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต145
มาตรการป้องการรับสินบน135
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ157
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม163
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร247
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส147
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร142
รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต151

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB