นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 58,092 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งห่างจากอำเภอเซกาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 15 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจดกับพื้นที่ อบต.นาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต้จดกับพื้นที่ อบต. ป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันออกจดกับพื้นที่ อบต. เซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันตกจดกับพื้นที่ อบต.ป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เนื้อที่

เนื้อที่ 74.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,125 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง


ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 6,444 คน แยกเป็นชาย 3,233 คน หญิง 3,211 คน
มีความหนาแน่น เฉลี่ย 81.3 คน/ ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1บ้านน้ำจั้น 180313284595
2บ้านคำบอน 278439452891
3บ้านท่าม่วง80122130252
4บ้านเหล่าคาม 130215199414
5บ้านดงกะพุง 242423434857
6บ้านหนองตีนเผือก155296272568
7บ้านหนองคล้า 163284295579
8บ้านหนองนาแซง 115215207422
9บ้านหนองปลาโด 58115108223
10บ้านสันติภาพ 85136131267
11บ้านคำบอนใต้ 168193211404
12บ้านท่าม่วงใต้ 200360375735
13บ้านคำบอนใหม่ 73122113235
รวม1,927 3,233 3,211 6,444

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559


นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา