เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

สัญจรในระหว่างหมู่บ้านมีเส้นทางลาดยางภายในหมู่บ้าน ถนน คสล. และทาง ลูกรังที่ใช้สัญจรภาย ในหมู่บ้านและทางเพื่อลำเลียงผลทางการเกษตร



การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง (เอกชน)
สถานที่โทรคมนาคม อื่น ๆ 12 แห่ง (โทรศัพท์สาธารณะ )



0.02s. 0.50MB