นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 58,055 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

สัญจรในระหว่างหมู่บ้านมีเส้นทางลาดยางภายในหมู่บ้าน ถนน คสล. และทาง ลูกรังที่ใช้สัญจรภาย ในหมู่บ้านและทางเพื่อลำเลียงผลทางการเกษตรการโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง (เอกชน)
สถานที่โทรคมนาคม อื่น ๆ 12 แห่ง (โทรศัพท์สาธารณะ )


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าทั่วทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึงซึ่งทาง อบต. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขยาย เขตไฟฟ้าทุกปี ซึ่งปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 95 %แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ , ลำห้วย 4 สาย
บึง , หนองและอื่น ๆ 36 แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 22 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 48 แห่ง
บ่อโยก 46 แห่ง
อื่น ๆประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา