นายถาวร จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
093-412-3822

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 58,063 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา3 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา……………..-……………. แห่ง
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง …………………....-……………… แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ 12 แห่ง
มัสยิด……………..-……………. แห่ง
ศาลเจ้า ……………..-……………. แห่ง
โบสถ์ 1 แห่ง


การสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ ………..-……………เตียง……………..-……………. แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ……………..-……………. แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมน้ำราด ร้อยละ 100 %

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
082-688-9981
เปลี่ยนภาษา